WELCOME TO ELECTRICAL POWER DEPARTMENT      -     ยินดีต้อนรับเข้าสู่ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนผังบุคลากร
ช่องทางการติดต่อ
      เรื่องราวที่มาของสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง      
         วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี เป็นสถานศึกษา "เอกชน" ภายใต้สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. เริ่มจัดตั้งสถานศึกษาในปี พ.ศ.2543 โดยท่านผู้รับใบอนุญาต ดร.มนูญ ชื่นชม และท่านผู้อำนวยการ พร้อมพงษ์ ชื่นชม โดยมีปณิธานตั้งมั่นในด้าน การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการปฏิบัติวิชาชีพในระดับมาตรฐานสากลที่ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดการศึกษาของประเทศเยอรมนี
         สาขาช่างไฟฟ้ากำลังเป็นสาขาที่จัดตั้งมาตั้งแต่เริ่มต้นจัดตั้งสถานศึกษา นับได้ว่าเป็นสาขาที่จัดการเรียนการสอนมากว่า 20 ปี ซึ่งในปัจจุบันสาขาช่างไฟฟ้ากำลังได้จัดหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักสูตรที่รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในหลักสูตร ปวช.ปี 2562 และ ปวส.ปี 2563 มีการบูรณาการการปฏิบัติในแต่ละรายวิชาให้เข้มข้นมากขึ้น สรุปย่อทฤษฎีที่จำเป็นต้องใช้ ไม่เน้นการเรียนการสอนแบบท่องจำ แต่จะเน้นการนำไปใช้งาน พิสูจน์ได้จากผลงาน ของนักศึกษาที่ผ่านมาว่าสามารถแสดงผลการปฏิบัติให้ได้มาตรฐานในด้านใดได้บ้าง
ผลงานรุ่นพี่ที่ผ่านมา
ประมวลภาพกิจกรรม
แนะนำรุ่นพี่สุดเก่ง
อาคารและห้องปฏิบัติการ

       VDO สาธิต เรื่องการติดตั้งไฟฟ้าด้วยการร้อยสายผ่านท่อ       
         ตัวอย่างคลิป VDO แสดงผลการสาธิตการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารด้วยวิธีการร้อยสายผ่านท่อ โดย พี่กิตติศักดิ์ กลั่นกำเนิด ที่ถ่ายไว้ในปี 2562 โดยเป็นการสาธิตเพื่อให้น้องๆทราบว่า การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารมีขั้นตอนและอุปกรณ์ อย่างไรบ้าง

         โดยในขั้นตอนมาตรฐานจะต้องทำการตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อให้การติดตั้งไม่เกิดปัญหาให้กับผู้อยู่อาศัยในภายหลัง อีกทั้งยังต้องวางตำแหน่งของอุปกรณ์ให้ได้ตามหลักมาตรฐานอีกด้วย

          ในส่วนความรู้ด้านติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร น้องๆจะต้องทราบวิธีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น วิธีการเลือกเบรกเกอร์ , วิธีการเลือกประเภทสายไฟ , วิธีการคำนวนโหลดเพื่อเลือกขนาดสายไฟ

       VDO สาธิต เรื่องการประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้าอย่างง่าย       
         ตัวอย่างคลิป VDO สาธิต เรื่องการประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้าอย่างง่าย โดย พี่กิตติศักดิ์ กลั่นกำเนิด ที่ถ่ายไว้ในปี 2562 โดยเป็นการสาธิตเพื่อให้น้องๆทราบว่า สาขาช่างไฟฟ้านั้น เราไม่เพียงติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้าน แต่เรายังมีการควบคุมความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย

          โดยน้องๆ ช่างไฟฟ้ากว่าจะถึงขั้นตอนนี้นั้น จะต้องเรียนรู้อุปกรณ์ในการควบคุมเบื้องต้นก่อน หรือที่เรียกว่า วงจรควบคุม Control Circuit เช่น Relay , Magnetic Contactor , Overload Relay เป็นต้น
      รุ่นพี่ต้นแบบ      
          พี่กิตติศักดิ์ กลั่นกำเนิด (เต้ย) สายเลือดชาว ไทย-เยอรมัน ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถหลากหลายด้าน เช่น การติดตั้งไฟฟ้าในระดับเชี่ยวชาญ การเขียนแบบไฟฟ้า การใช้ Program อย่าง Autocad Solidwork ได้อย่างคล่องแคล่ว ได้มีโอกาสศึกษาต่อ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ภาคนอกเวลา และยังต้องใช้ความรับผิดชอบอย่างสูงในการทำงานควบคู่ไปกับการเรียนด้วย ดังนั้น ทางสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังของ G-tech จึงขออนุญาตนำเรื่องราวของ (พี่เต้ย) มาเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับน้องๆ หลายๆ คน ที่กำลังมีความฝันที่จะประสบความสำเร็จในอนาคต
Copyright ©2022