WELCOME TO ELECTRICAL POWER DEPARTMENT      -     ยินดีต้อนรับเข้าสู่ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ข้อมูลสมัครเรียน
แผนผังบุคลากร
ช่องทางการติดต่อ
      รายละเอียดข้อมูลของการสมัครเข้าเรียนสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง      
          สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ สาขาช่างไฟฟ้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี ทำการจัดการเรียนการสอนภายใต้ การควบคุมคุณภาพของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นการรับรองหลักสูตรของนักเรียน นักศึกษาจึงถูกรับรองภายใต้ชื่อ หลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกสถานศึกษาทั่วประเทศนั่นเอง
         หลักสูตรช่างไฟฟ้ากำลังระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นหลักสูตรปรับปรุงในพุทธศักราช 2562 (ระดับ ปวช.) และหลักสูตรช่างไฟฟ้า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เป็นหลักสูตรปรับปรุงในพุทธศักราช 2563 (ระดับ ปวส.) มีโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้