WELCOME TO E-LEARNING CHUENCHOM THAI - GERMAN COLLEGE OF TECHNOLOGY

viagra för kvinnor lovegra sverige cialis sverige cialis billigt viagra för män köpa cialis kamagra jelly levitra online kamagra oral jelly cialis 20mg viagra online köpa viagra kamagra gel viagra billigt viagra sverige

จำนวนนักศึกษาแผนกบัญชีเข้าเว็บไซด์การดาวโหลดใบงานค่ะ
    *****วีดีโอสื่อการเรียนรู้แนะนำแผนกบัญชี โดยท่านดร.มนูญ ชื่นชม*****     

      
    สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ฝ่ายบริหาร               
    นักศึกษาทวิภาคีแผนกบัญชีสามารถดาวโหลดเอกสารตามชั้นปี ตามที่ทางหัวหน้าแผนกบัญชีแจ้งไว้ได้เลยค่ะ ประกอบด้วย 1.ใบความรู้ 2.ใบงาน 3.ข้อสอบ นักศึกษาสามารถส่งงานได้ตามที่อยู่วิทยาลัยค่ะ หากต้องการสอบถามข้อมูลการส่งงานเพิ่มเติมโทร อ.อรทัย พิมพ์ทอง 087-1162374 หมายเหตุ*เวลานักศึกษาส่งงานให้ส่งกลับมาแค่แบบฝึกหัดนะคะ อาจารย์จะทยอยอัฟใบงานลงเรื่อยๆนะคะ
     
     สามารถคลิกหรือกดที่เอกสารเพื่อดาวโหลดได้ค่ะ 1/2563     
     วิชาบัญชีเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1/2563 ปวช.1     
แบบฟอร์มใบความรู้ สัปดาห์ที่1
แบบฟอร์มใบความรู้ สัปดาห์ที่2
แบบฟอร์มใบความรู้ สัปดาห์ที่3
แบบฟอร์มใบความรู้ สัปดาห์ที่4
แบบฟอร์มใบความรู้ สัปดาห์ที่5
แบบฟอร์มใบความรู้ สัปดาห์ที่6
แบบฟอร์มใบความรู้ สัปดาห์ที่7
แบบฟอร์มใบความรู้ สัปดาห์ที่8
แบบฟอร์มใบความรู้ สัปดาห์ที่9
แบบฟอร์มใบความรู้ สัปดาห์ที่10
แบบฟอร์มใบความรู้ สัปดาห์ที่11
แบบฟอร์มใบความรู้ สัปดาห์ที่12
แบบฟอร์มใบความรู้ สัปดาห์ที่13
แบบฟอร์มใบความรู้ สัปดาห์ที่14
แบบฟอร์มใบความรู้ สัปดาห์ที่15
แบบฟอร์มใบความรู้ สัปดาห์ที่16
แบบฟอร์มใบงาน สัปดาห์ที่1
แบบฟอร์มใบงาน สัปดาห์ที่2
แบบฟอร์มใบงาน สัปดาห์ที่3
แบบฟอร์มใบงาน สัปดาห์ที่4
แบบฟอร์มใบงาน สัปดาห์ที่5
แบบฟอร์มใบงาน สัปดาห์ที่6
แบบฟอร์มใบงาน สัปดาห์ที่7
แบบฟอร์มใบงาน สัปดาห์ที่8
แบบฟอร์มใบงาน สัปดาห์ที่9
แบบฟอร์มใบงาน สัปดาห์ที่10
แบบฟอร์มใบงาน สัปดาห์ที่11
แบบฟอร์มใบงาน สัปดาห์ที่12
แบบฟอร์มใบงาน สัปดาห์ที่13
แบบฟอร์มใบงาน สัปดาห์ที่14
แบบฟอร์มใบงาน สัปดาห์ที่15
แบบฟอร์มใบงาน สัปดาห์ที่16
    วิชากระบวนการจัดทำบัญชี ภารเรียนที่ 1 2563 ปวช.2     
แบบฟอร์มใบความรู้ สัปดาห์ที่1
แบบฟอร์มใบความรู้ สัปดาห์ที่2
แบบฟอร์มใบงาน สัปดาห์ที่ 1
แบบฟอร์มใบงาน สัปดาห์ที่ 2
    วิชาบัญชีอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 2563 ปวช.2     
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4
หน่วยที่ 5
หน่วยที่ 7
หน่วยที่ 8
    วิชากฎหมายธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 2563 ปวส.1     
ค้ำประกัน
จ้างทำของ
จ้างแรงงาน
เช่าซื้อ
เช่าทรัพย์
ซื้อขาย
ตั๋วเงิน
นิติกรรมสัญญา
บุคคล
ฝากทรัพย์
ยืม
แลกเปลี่ยน
หนี้
    วิชาองค์การและการจัดการ ภาคเรียนที่ 1 2563 ปวส. 1     
แบบฟอร์มใบความรู้ 1
แบบฟอร์มใบความรู้ 2
แบบฟอร์มใบความรู้ 3
แบบฟอร์มใบความรู้ 4
แบบฟอร์มใบความรู้ 5
แบบฟอร์มใบความรู้ 6
แบบฟอร์มใบความรู้ 7
แบบฟอร์มใบความรู้ 8
แบบฟอร์มใบความรู้ 9
แบบฟอร์มใบความรู้ 10
แบบฟอร์มใบความรู้ 11
แบบฟอร์มใบความรู้ 12
แบบฟอร์มใบความรู้ 13
แบบฟอร์มใบความรู้ 15
แบบฟอร์มใบความรู้ 16
แบบฟอร์มใบความรู้ 17

     สามารถคลิกหรือกดที่เอกสารเพื่อดาวโหลดได้ค่ะ 2/2562     
     วิชาบัญชีเบื้องต้น ระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2,ปวช.3 และ ปวส.1,ปวส.2 เทอมที่ 1     
เรื่องบัญชีเบื้องต้น
    บทที่ 1      ใบความรู้บทที่1 เรื่องความหมายของการบัญชี
ใบงานแบบฝึกปฎิบัติที่ 1 เรื่องความหมายของการบัญชี
    บทที่ 2      ใบความรู้บทที่ 2 เรื่องหลักการวิเคราะห์รายการค้า
ใบงานแบบฝึกปฏิบัติที่ 2 เรื่องหลักการวิเคราะห์รายการค้า
    บทที่ 3      ใบความรู้บทที่3 เรื่อง สมุดรายวันทั่วไป
ใบงานแบบฝึกปฏิบัติที่ 3 เรื่อง สมุดรายวันทั่วไป
    บทที่ 4      ใบความรู้บทที่ 4 เรื่อง บัญชีแยกประเภทและการผ่านบัญชี
ใบงานแบบฝึกปฏิบัติที่ 4 เรื่อง บัญชีแยกประเภทและการผ่านบัญชี
    บทที่ 5      ใบความรู้บทที่5 เรื่อง งบทดลอง
ใบงานแบบฝึกปฏิบัติที่ 5 เรื่อง งบทดลอง
    ข้อสอบกลางภาคและข้อสอบปลายภาค วิชาบัญชีเบื้องต้น      ข้อสอบกลางภาค ที่ 1 วิชาบัญชีเบื้องต้น
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาบัญชีเบื้องต้น

     วิชาบัญชีเบื้องต้น ระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2,ปวช.3 และ ปวส.1,ปวส.2 เทอมที่ 2     
เรื่องบัญชีเบื้องต้น 2
    บทที่ 1      ใบความรู้บทที่ 1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
ใบงานบทที่ 1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
    บทที่ 2      ใบความรู้บทที่ 2 เรื่องการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท
ใบงานบทที่ 2 เรื่องการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท
    บทที่ 3      ใบความรู้บทที่ 3 เรื่องสมุดรายวันเฉพาะ
ใบงานบทที่ 3 เรื่องสมุดรายวันเฉพาะ
    บทที่ 4      ใบความรู้บทที่ 4 เรื่องสินค้าคงเหลือปลายงวด
ใบงานบทที่ 4 เรื่องสินค้าคงเหลือปลายงวด
    บทที่ 5      ใบความรู้บทที่ 5 เรื่องรายการปรับปรุงและงบทดลองหลังรายการปรับปรุง
ใบงานบทที่ 5 เรื่องรายการปรับปรุงและงบทดลองหลังรายการปรับปรุง
    บทที่ 6      ใบความรู้บทที่ 6 เรื่องกระดาษทำการและงบการเงิน
6ใบงานบทที่ 6 เรื่องกระดาษทำการและงบการเงิน
    บทที่ 7      ใบความรู้บทที่ 7 เรื่องการปิดบัญชี
ใบงานบทที่ 7เรื่องการปิดบัญชี
    ข้อสอบกลางภาคและข้อสอบปลายภาค วิชาบัญชีเบื้องต้น 2       ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 วิชาบัญชีเบื้องต้น 2
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่2 วิชาบัญชีเบื้องต้น 2