บุคลากรฝ่ายแผนงาน
นางเปรมปรี มนต์แก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และประกอบธุรกิจ
นายอาทิตย์ สิตตะวิบุล
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายดลรวี เข่งพิมล
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
นางเปรมปรี มนต์แก้ว
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
นายพณภัทร วงศ์อนันต์
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และประกอบธุรกิจ
นายวรพล พันดา
ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
นางสาวสุนิษา ภู่เพชร
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
นางสาวพรทิพย์ ดีประวี
ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
นายอภิชาติ สังสมศักดิ์
ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์