บุคลากรฝ่ายแผนงาน
นางเปรมปรี มนต์แก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายมัสพงษ์ ชื่นชม
งานวางแผนและงบประมาณแผนกอุตสาหกรรม
นายชัยกิต จันทร์ผลิ
งานวางแผนและงบประมาณแผนกบริหาร
นางภัทรชนก ด้วงนุ่ม
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมละสิ่งประดิษฐ์
นายวีระยุทธ บุญประกอบ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมละสิ่งประดิษฐ์
นางสาวบุศราคัม อรุณรัตน์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายสนอง ภู่ระยับ
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาแผนก อุตสาหกรรม

      หากท่านต้องการติดต่อ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กรุณา ติดต่อ นางเปรมปรี มนต์แก้ว โทร 083 - 0779217