กิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงนวัตกรรมทางการศึกษา
สร้างความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 1
                 - การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและการนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ดยนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 1

                 - ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้วย Thinking whiteboard โดยโรงเรียนประสาทวิทยา นนทุบรี

                 - หน้าไม้ Model โดยโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ จังหวัดปทุมธานี

                 - การบริหารจัดการโรงเรียนบนความขาดแคลน โดยโรงเรียนวัดทศทิศ จังหวัดปทุมธานี

                 - การเตรียมการจัดการเรียนการสอนให้กับเยาวชนเพื่อเข้าสู่เทคโนโลยีรถระบบราง โดยวิทยาลัยเทคโนโลยรพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                 - การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ STEM โดยโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

                 - แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการแสดงนวัตกรรมทางการศึกษา สร้างความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน